Lượt xem: 496
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch 182/KH-UBND ngày 28/12/2021 về thực hiện cải cách hành chính năm 2022.  Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021- 2030, tỉnh Sóc Trăng đạt hiệu quả, chất lượng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh để tiếp tục cải thiện Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX).

Kế hoạch cũng rõ các nhiệm vụ chính về cải cách hành chính cần thực hiện:

Một là, cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành; Kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được biết, thực hiện đúng pháp luật; Thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Hai là, cải cách thủ tục hành chính:  Kiểm soát chặt chẽ việc công bố TTHC và ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đã đề ra. Có hình thức tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC phù hợp, đảm bảo thuận tiện, an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19, không làm gián đoạn việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức; Kịp thời cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu và đăng tải công khai, đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh ngay sau khi Quyết định công bố được ban hành, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiếu và thực hiện; Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân.

Ba là, cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục việc sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị bảo đảm các tiêu chí về thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ; Triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã; Tăng cường cải tiến phương thức làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, cải cách chế độ công vụ: Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyến dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Đổi mới hình thức, chương trình bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm toán nhà nuớc về tài chính ngân sách; Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên một số lĩnh vực.

Sáu là, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đạt mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đề ra. Xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ nguời dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ trên Hệ thống thông tin điện tử, cổng Dịch vụ công của tỉnh; Cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất luợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.

Bảy là, công tác chỉ đạo điều hành: Xác định nhiệm vụ CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030 đảm bảo mục tiêu, lộ trình đề ra; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ; xử lý hoặc đề xuất xử lý triệt để những trường hợp chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, Chỉ số CCHC và điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC theo hướng đẩy mạnh, sáng tạo, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền CCHC./.

Ngọc Sang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 2 063
  • Tất cả: 271783
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.