Lượt xem: 172
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Để tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 24/12/2020 về thực hiện cải cách hành chính năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ Nhân dân; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ; tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX).

Kế hoạch cũng rõ các nhiệm vụ chính về cải cách hành chính cần thực hiện:

Một là, cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra, kiểm tra hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được biết, thực hiện đúng pháp luật; thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Hai là, cải cách thủ tục hành chính: Kiểm soát chặt chẽ việc công bố thủ tục hành chính và ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật. Lựa chọn những thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gắn với việc rà soát, đánh giá, đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân.

Ba là, cải cách tổ chức bộ máy: Kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền địa phương đảm bảo phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế. Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã; thực hiện có hiệu quả  công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Bốn là, cải cách công vụ: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng và quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, có trình độ chuyên môn đúng vị trí việc làm. Tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đổi mới hình thức, chương trình bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, cải cách tài chính công: Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các cơ quan hành chính dựa trên nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động và sản phẩm đầu ra; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công trên một số lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Sáu là, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai các giải pháp trong xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo chủ trương chung của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh góp phần xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử; mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh; cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.

Bảy là, công tác chỉ đạo điều hành: Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Tiếp tục xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Việc xác định kết quả cải cách hành chính phải theo định lượng để đảm bảo tính khả thi. Đưa tiêu chí về kết quả triển khai cải cách hành chính vào việc xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ; xử lý hoặc đề xuất xử lý triệt để những trường hợp chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính và điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức thích hợp, nhất là tuyên truyền việc thực thi đơn giản hoá thủ tục hành chính, các mô hình, cách làm hay trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Sang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 2 050
  • Tất cả: 271770
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.