Lượt xem: 196
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2022

    Trong 9 tháng đầu năm 2022, tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, điều hành chặt chẽ, sâu sát, ban hành một số văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt kết quả như sau:

    Toàn tỉnh đã tiếp 1.426 lượt công dân (có 1.349 vụ việc), lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện tiếp 317 lượt (có 425 người) theo lịch tiếp công dân định kỳ.  

    Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 1.615 đơn, trong đó có 1.421 đơn đủ điều kiện xử lý, cụ thể có 287 đơn khiếu nại, 58 đơn tố cáo và 1.076 đơn phản ánh kiến nghị khác. Kết quả xử lý có 618/1.615 đơn đủ điều kiện để xử lý, thuộc thẩm quyền giải quyết (tố cáo: 04, khiếu nại: 12, kiến nghị, phản ánh: 602) của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Số còn lại không đủ điều kiện thụ lý, không thuộc thẩm quyền đã chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đã giải quyết 05/12 vụ khiếu nại, đạt 41,6%. Trong đó có 05/05 vụ khiếu nại khiếu nại sai và rút khiếu nại, các vụ việc khiếu nại còn lại đang được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết. Đã tiến hành xác minh giải quyết 04/04 đơn tố cáo, 602/602 đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định.

    Toàn tỉnh đã triển khai 12 cuộc thanh tra tại 12 đơn vị, đã kết thúc và ban hành 12/12 kết luận thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm cho thấy cấp ủy, chính quyền các đơn vị có quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công trực tiếp công dân, có mở sổ theo dõi tiếp công dân, nhận đơn và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả một số đơn vị về một số mặt công tác về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo, về chế độ chính sách công chức kiêm nhiệm công tác tiếp công dân, thường xuyên rà soát các vụ việc tồn đọng, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở; thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

    Đạt được kết quả trên là do các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu được thực hiện theo quy định với tinh thần cầu thị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được khẩn trương giải quyết, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài được quan tâm chỉ đạo giải quyết; việc nắm bắt tình hình; công tác tham mưu giải quyết được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện thường xuyên.

    Bên cạnh những mặt đạt được nêu trên thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Từng lúc, từng nơi nhận thức về trách nhiệm trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thực hiện việc tiếp công dân định kỳ chưa đúng quy định. Cán bộ làm công tác tiếp công dân ở một số ngành, địa phương còn yếu về năng lực, nên hiệu quả tiếp công dân chưa cao, chưa mạnh dạn đấu tranh với các trường hợp sai trái trong khiếu nại, tố cáo.

    Phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022, sẽ tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

     - Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là việc ban hành, tham mưu ban hành quyết định hành chính và thực thi công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

     - Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 16/12/2014 của ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tích cực giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 30/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 11/KH-BCĐUBND ngày 06/5/2019 của Tổ công tác theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

     - Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; đôn đốc, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.

Văn Trang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 137
  • Tất cả: 394618
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.