Lượt xem: 390
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022

    Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, điều hành chặt chẽ, sâu sát, ban hành một số văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Do đó, tình hình khiếu nại của công dân trong 06 tháng đầu năm có chiều hướng giảm và không phát sinh đoàn khiếu kiện đông người.
    Toàn tỉnh đã tiếp 538 lượt công dân, giảm so với cùng kỳ năm trước là 452 lượt (538/990); Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp 179 lượt (có 205 người) theo lịch tiếp công dân định kỳ.  Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 707 đơn, trong đó 158 đơn khiếu nại; 22 đơn tố cáo, 527 đơn kiến nghị, phản ánh khác, giảm so với cùng kỳ là 196 đơn (707/903). Qua kết quả phân loại: Khiếu nại 158 đơn (đất đai 58 đơn; về nhà, tài sản 24 đơn; về chính sách, chế độ công chức, viên chức 14; chính trị, văn hóa, xã hội 25 đơn; tư pháp 37 đơn); tố cáo: 22 đơn, chủ yếu ở lĩnh vực hành chính; phản ánh, kiến nghị 527 đơn. Trong tổng số đơn tiếp nhận, có 330/707 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Số đơn còn lại không đủ điều kiện thụ lý, không thuộc thẩm quyền đã chuyển trả và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đối với đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết 03/03 vụ khiếu nại, đạt 100%; 327/327 vụ kiến nghị, đạt 100%; trong kỳ không phát sinh đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.
Đạt được kết quả trên là do các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu được thực hiện theo quy định với tinh thần cầu thị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai. Công tác phối hợp, giám sát giữa các tố chức thành viên của Mặt trận với chính quyền các cấp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được niềm tin nơi nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành quan tâm triển khai sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân. Từ đó, người dân thông hiểu và đồng tình với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh những mặt đạt được nêu trên thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là hoạt động phức tạp, đòi hỏi vừa linh hoạt, mềm dẻo vừa đúng nguyên tắc, đúng quy định pháp luật; trong khi trình độ và kỹ năng của một bộ phận cán bộ tham mưu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Nhiều vấn đề nhà, đất do lịch sử để lại hoặc chính sách, pháp luật về các lĩnh vực nhạy cảm như nhà ở, đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng... còn bất cập nên việc giải thích, trả lời cho công dân gặp nhiều vướng mắc.

     Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như:

    - Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là việc ban hành, tham mưu ban hành quyết định hành chính và thực thi công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

     - Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; đôn đốc, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

     - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc khiếu kiện lên Trung ương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, cá nhân, tổ chức, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

    - Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

     - Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này.

Văn Trang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 1 670
  • Tất cả: 454126
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.