Lượt xem: 97
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Để thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 3091/MTTW-BTT ngày 18/10/2021; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 315-CV/TU ngày 11/11/2021 và ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 145-CV/BCSĐ ngày 18/11/2021 về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thứ hai, Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 521/UBND-TD ngày 02/4/2021 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tập trung giải quyết những khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư và những tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến cơ sở tôn giáo. Tiếp công dân định kỳ, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy trình, thời hạn theo quy định, không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, phát sinh thành “điểm nóng”.

Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thường xuyên rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp; tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ sáu, đề cao trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc đưa tin, bảo đảm chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan; góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên; định kỳ hoặc đốt xuất báo cáo Ủy ban nhân tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện./.                                           

Văn Trang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 1 944
  • Tất cả: 246878
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.