Lượt xem: 496
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021

    Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh giảm ở cả 03 tiêu chí là số lượt người (1.254/1.671), giảm 417 lượt; số đơn (1.361/1.392), giảm 31 đơn và số đoàn đông người (1/5), giảm 04 đoàn đông người. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là góp phần phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng nói riêng, cả nước nói chung.

    Từ đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được kết quả như sau:

    - Đã tiếp 1.254 lượt công dân, giảm so với cùng kỳ năm trước là 417 lượt (1.254/1.671). Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện tiếp 331 lượt (có 266 người) theo lịch tiếp công dân định kỳ.

    - Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 1.361 đơn; giảm so với cùng kỳ năm trước 31 đơn (1.361/1.392). Trong đó, khiếu nại: 333 đơn (đất đai 145 đơn; về nhà, tài sản 98 đơn; về chính sách, chế độ công chức, viên chức 36; lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội 30 đơn; lĩnh vực tư pháp 24 đơn); tố cáo: 41 đơn (chủ yếu ở lĩnh vực hành chính); kiến nghị, phản ánh khác: 987 đơn. Kết quả xử lý có 622/1.361 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (tố cáo: 05, khiếu nại: 120, kiến nghị, phản ánh: 497), giảm so với cùng kỳ 240 đơn (622/862). Số còn lại không đủ điều kiện thụ lý, không thuộc thẩm quyền đã chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

    - Đã giải quyết 91/120 vụ khiếu nại, đạt 75,8%. Trong đó có 02/91 vụ khiếu nại đúng chiếm 2,19%; 01/91 vụ khiếu nại đúng một phần chiếm 1,09%; rút khiếu nại và khiếu nại sai 88/91 vụ, chiếm 96,72%. Qua việc giải quyết khiếu nại đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi về cho Nhà nước 3,057,7m2 diện tích đất.

    - Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 02/05 vụ tố cáo, đạt 40%, kết quả có 01/02 vụ tố cáo sai, 01/02 vụ tố cáo vừa đúng, vừa sai. Qua việc xử lý các đơn tố cáo, các cơ quan hành chính các cấp đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 04 cá nhân là công chức, viên chức có vi phạm.

    - Đã giải quyết 497/497 đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định.

    Đối với các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát và cơ bản đã xem xét, giải quyết theo quy định.

    Toàn tỉnh đã triển khai 27 cuộc thanh tra tại 27 đơn vị, đã kết thúc và ban hành 27 kết luận thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, đạt 100% kế hoạch. Qua thanh tra trách nhiệm cho thấy thủ trưởng các cấp, các ngành đã chú trọng hơn trong công tác tiếp công dân, tăng cường tổ chức, đối thoại với dân, giải quyết kịp thời các trường hợp mới phát sinh; phân công cán bộ trực tiếp công dân, mở sổ theo dõi tiếp nhận đơn thư và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Chế độ bồi dưỡng cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân được thực hiện theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra trách nhiệm cũng kịp thời chấn chỉnh một số đơn vị tiếp công dân định kỳ chưa đúng quy định, việc cập nhật số liệu chưa kịp thời, chuyển trả đơn thư chưa đúng quy định.

    Tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai, vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo, cập nhật kịp thời các thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo lên hệ thống phần mềm để quản lý, theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc cập nhật số liệu lên hệ thống ở các địa phương nhằm đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong xử lý công việc, phát huy tính năng khử trùng lặp đơn và trích xuất số liệu phục vụ báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng và năm. Nhìn chung, các địa phương, đơn vị đã vận hành, khai thác khá tốt hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác chuyên môn, kết xuất số liệu phục vụ kịp thời cho báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất.

    Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức tại đơn vị và các đơn vị. Trong kỳ đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 210 cuộc với 4.354 lượt người dự.

    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thay thế cho Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 12/4/2017, đồng thời công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, giao Thanh tra tỉnh tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và cổng thông tin của đơn vị.

    Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo tập trung đông người trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo các cơ sở pháp lý trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo tập trung đông người một cách kịp thời, có hiệu quả.

    Dự báo trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như các Hội nghị của Trung ương, kỳ họp của Quốc hội. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai như các dự án điện gió, dự án Trục đông tây, các khu, cụm công nghiệp, chợ đầu mối có quy mô lớn đã và đang triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị thu hồi đất tiềm ẩn diễn biến gay gắt, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp.

    Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

    Thứ hai, thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, dành thời gian nhiều hơn cho công tác tiếp công dân định kỳ, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay tại cơ sở; không để phát sinh tình huống phức tạp hoặc điểm nóng mới.

    Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 30/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực.

    Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện; thanh tra chuyên đề và thanh tra đột xuất đối với trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân chấp hành không nghiêm pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

    Thứ năm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như của các tổ hòa giải. Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng vai trò của Hội Nông dân theo tinh thần Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”./.

Văn Trang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 1 956
  • Tất cả: 246890
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.