• Một số quy định mới về xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

  Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định về xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật.

 • Một số quy định mới về tiếp công dân

 • Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT ngày 09/9/2021 về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi)

 • Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra và Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân: Không được sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc

  Vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021.

 • Ban hành quy tắc ứng xử trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

  Thông tư số 01/2021/TT-TTCP, ngày 11/3/2021 do Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, theo đó, Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân. Một số quy tắc ứng xử cụ thể là:

 • Đề xuất bộ chuẩn mực tiếp công dân

  Pháp luật tiếp công dân quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định về tiếp công dân tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Ban Tiếp công dân, việc bố trí cơ sở vật chất của Trụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của địa điểm tiếp công dân; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân; việc tiếp công dân được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ CÁO TIẾP VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TIẾP THEO LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

  Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 đã có quy định cụ thể về việc tố cáo tiếp, việc giải quyết đối với tố cáo tiếp như sau: Tại Điểm d Khoản 1 Điều 9 Luật Tố cáo năm 2018 quy định: “Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết”.

 • Thực hiện kỹ năng nghe, ghi chép nội dung công dân khiếu nại, tố cáo khi tiếp công dân

  Việc nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ tiếp công dân được quy định tại Điều 10, Điều 19, Điều 29 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra chính phủ ban hành. Tuy nhiên, về kỹ năng tiếp công dân nói chung và kỹ năng nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ tiếp công dân cho đến nay chưa có tài liệu nào đề cập đến, cũng chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân. Bản thân cán bộ làm công tác tiếp công dân còn có những lúng túng, khó khăn nhất định trong quá trình lắng nghe và ghi chép nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trực tiếp bởi chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể để thiết lập nên bản ghi chép nội dung công dân đến trình bày trực tiếp tại nơi tiếp công dân. Trong thực tế, khi cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân cần bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ khi tiếp công dân các kỹ năng như: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng ghi chép nội dung trình bày của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 • Một số điểm mới đáng chú ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật năm 2020 và Luật năm 2015). Luật năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung 68 điều, trong đó có 54 điều khoản về nội dung và 14 điều về kỹ thuật so với Luật năm 2015. Luật năm 2020 có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

 • Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

  Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được quy định tại Điều 4 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ như sau: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

  1 2 3 
Văn bản mới

Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 254
 • Trong tuần: 1 054
 • Tất cả: 229094
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.