Lượt xem: 643
Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 5 năm nhìn lại
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua hoạt động tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khăc phục kịp thời. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Từ đó, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát và tổ chức thực hiện kịp thời các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định của pháp luật, hạn chế xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QDi/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân; Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 41-CTr/TƯ, ngày 16/12/2014, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 14/11/2014 để tổ chức triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngàỵ 26/5/2014; Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 11-QC/TU ngày 29/8/2019 về quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân thuộc thẩm quyền của Bí thư Tỉnh ủy (đã được bổ sung tại Quỵ chế số 04-QC/TU ngày 25/01/2021 quy chế (bổ sung) về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân thuộc thẩm quyền của Bí thư Tỉnh ủy;

ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo trên đảm bảo tính kịp thời, được quán triệt nghiêm túc cho cấp ủy, chính quyên các câp trong tỉnh phù hợp với đặc điêm, tình hình chung của từng đơn vị, thể hiện rõ trách nhiệm của câp ủy các cấp trong việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiêp với Nhân dân, nhât là những vân đê nôi cộm, bức xúc, qua đó kịp thời đưa ra những biện pháp tháo gỡ, xử lý góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thâm quyên và ban hành văn bản chỉ đạo điều hành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như:

- Quyết định số 25/2020/QĐ-ƯBND ngày 25/8/2020 về ban hành Quy chế phôi hợp trong công tác tiêp công dân, giải quyêt khiêu nại, tô cáo khi phát sinh khiêu nại, tô cáo, kiên nghị, phản ánh tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hoặc các tỉnh khác.

- Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 374/QD-UBND ngày 07/2/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 375/QD-UBND ngày 07/2/2018 của Chủ tịch ủỵ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Công văn số 2372/UBND-NC ngày 07/12/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; Công văn số 154/UBND-TD ngày 26/01/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị.

- Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 25/9/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 25/UBND-NC ngàỵ 26/6/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; Công văn số 1262/UBND-NC ngày 31/7/2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kê hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/4/2021 cua ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phối họp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Công văn so 521/UBND-TD ngày 02/4/2021 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các văn bản nêu trên đảm bảo thể chế hóa đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có tác động tích cực trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tuy còn diễn biến phức tạp nhưng có chiêu hướng giảm so với cùng kỳ. Nội dung khiếu nại, tố cáo phần lớn vẫn tập trung ở lĩnh vực đât đai chiêm hơn 70% khi tỉnh thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, chỉnh trang đô thị, các tranh chấp về đất đai có nguồn gốc là đất do nông, lâm trường quản lý, khiếu nại về chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người có công; nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến cán bộ, công chức làm sai chính sách, tiêu cực trong quản lý đất đai, tài chính, thực hiện chính sách xã hội.

Trong 5 năm qua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt một số kết quả nổi bật như sau:

- Tổng số lượt tiếp công dần là 16.093 lượt (trong đó, số lượt được giải thích trực tiếp 16.093 lượt). Qua công tác tiếp công dân đã tiếp nhận 4.128 vụ việc, trong đó thụ lý giải quyết 1.676 vụ việc, chuyển cơ quan có thẩm quyền 2.452 vụ việc. Chủ tịch Uy ban nhân dân các câp tiêp công dân đột xuât theo quy định của Luật Tiếp công dân là 3.902 lượt tiếp với 3.902 vụ việc; tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân là 39.496 ngày, đã tiếp dân được 5.474 lượt tiếp với 5.474 vụ việc; trong đó ủy quyền cho cấp phó tiếp 14.089 ngày. Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Uy ban nhân dân các câp được niêm yêt công khai tại đại điểm tiếp công dân và đăng tải trên cổng thông tin điện tử, qua đó thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được biết.

- Tổng số đơn tiếp nhận là 8.165 đơn, qua phân loại có 2.075 đơn khiếu nại thuộc lĩnh vực hành chính; tố cáo 567 đơn; kiến nghị, phản ánh 4.851 đơn và đơn thuộc lĩnh vực tư pháp 672 đơn); số đơn đủ điều kiện xử lý là 4.346 đơn, không đủ điều kiện xử lý 3.147 đơn; số vụ việc thuộc thẩm quyền là 962 vụ việc, không thuộc thẩm quyền 3.073 vụ việc.

+ Trong 2.075 đơn khiếu nại có 811 đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết, 1.264 đơn không đủ điều kiện, số vụ việc đã giải quyết: 781/811 đơn, đạt 96,30%; giải quyết đúng thời hạn quy định. Trong đó, khiếu nại đúng: 59 vụ, chiếm tỷ lệ 7,56%; khiếu nại đúng một phần: 233 vụ, chiếm tỷ lệ 29,83% và số vụ việc công dân khiếu nại sai toàn bộ: 489, chiếm tỷ lệ 62,61%. số đơn,thẩm quyền của cấp tỉnh là 239 vụ việc (lần đầu 131, lần hai 108); số đơn thuộc thẩm quyền của cấp huyện là 427 vụ việc. Số vụ việc đã giải quyết: trong thời hạn là 745 vụ, quá thời hạn 36 vụ. Ket quả giải quỵết khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho người dân với tổng số tiền 4.021,30 triệu đong và 40.794,90m2 đất, thu hồi cho nhà nước 3.057,70 m2 đất. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, số vụ việc đang giải quyết: 30 vụ, các cơ quan chuyên môn đang thẩm tra, xác minh (còn thời hạn luật định).

+ Căn cứ Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1253/QĐ-ƯBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiêu nại, tô cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, ghi nhận trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 15 vụ việc. Sau lập danh sách theo các tiêu chí của Kế hoạch số 363/KH-TTCP, tỉnh Sóc Trăng đã chủ động rà soát, giải quyết từng trường hợp. Thanh tra Chính phủ hỗ trợ tỉnh rà soát 02/15 trường hợp. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã cơ bản giải quyết xong các trường hợp trên. Riêng 02 vụ việc Thanh tra Chính phủ hỗ trợ, rà soát ƯBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện các nội dung còn lại theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 139/VPCP-V.I ngày 06/01/2021.

+ về tổ chức đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai: Người có thâm quyên giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai tổ chức đối thoại với người khiếu nại theo quy định tại Điều 30, Điều 39 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 28 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Sau khi Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại có hiệu lực thi hành thì việc tổ chức đối thoại lần hai được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công cho Chánh Thanh tra tỉnh (cơ quan tham mưu thẩm tra, xác minh) tổ chức đối thoại, qua đó vừa giảm áp lực cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai, vừa đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, đảm bảo thời gian luật định.

+ Số đơn tố cáo tiếp nhận là 567 đơn (trong đó, số đơn đủ điều kiện thụ lý là 151 đơn và không đủ điều kiện giải quyết là 416 đơn). Đã giải quyết: 149/151 đơn, đạt 98,67%, giải quyết đúng thời hạn quy định. Trong đó, tố cáo đúng: 31 vụ, chiếm tỷ lệ 20,80%; tố cáo có đúng có sai: 43 vụ, chiếm tỷ lệ 28,86% và số vụ việc công dân tố cáo sai hoàn toàn: 75, chiếm tỷ lệ 50,34%. Không phát sinh vụ việc phức tạp nổi cộm trong quản lý, sử dụng đất đai; liên quan đến quy hoạch, xây dựng, quản lý, vận hành, quỹ bảo trì, tổ chức ban quản trị nhà chung cư; về chính sách người có công, về xuất khẩu lao động, số vụ việc đang giải quyết: 02 vụ việc, các cơ quan chuyên môn đang tham mưu thẩm tra, xác minh (còn trong thời hạn luật định). Những vụ việc từ khiếu nại không được chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại: trong kỳ phát sinh 06 trường hợp. Qua kiểm tra hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý giải quyêt theo quy định. Kết quả giải quyết tố cáo: Thu hồi tổng số tiền 82,90 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước, giải quyết trả lại cho người dân 413,19 triệu đồng. Qua việc giải quyết tố cáo, các cơ quan hành chính các cấp đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 01 tập thể và 20 cá nhân là công chức, viên chức có vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật 01 vụ. Ngay sau khi có kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền đã chỉ đạo và giao cơ quan Thanh tra tham mưu phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành triển khai kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, thông báo kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo được biết; đồng thời chỉ đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý các cá nhân sai phạm theo phân cấp thẩm quyền, báo cáo kết quả xử lý tố cáo về Thanh tra cùng cấp để theo dõi, đôn đốc.

- Toàn tỉnh đã tiến hành 135 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Những vi phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra như: một số nơi người đứng đầu tiếp định kỳ chưa đúng theo Luật tiếp công dân, sổ tiếp công dân chưa ghi đầy đủ nội dung; chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; chưa kịp thời ban hành nội quy tiếp công dân; giải quyết khiêu nại, tô cáo một sô nơi chưa đúng thời hạn Luật định, xử lý đơn chưa đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót nêu trên, kiểm điểm các cá nhân, tập thể chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm trong tiếp công dân, để công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sau thanh tra, kiểm tra, ủy ban nhân dân chỉ đạo cơ quan Thanh tra cùng cấp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra. Các cá nhân vi phạm đã nghiêm túc chấp hành và báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra gửi về ủy ban nhân dân cùng cấp (thông qua Thanh tra) để tổng hợp theo quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cũng được các cấp các ngành qua tâm tổ chức thực hiện. Việc tuyên truyên được triên khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đăng các tin, bài phóng sự điều tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo trên cổng điện tử của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia.

Thực hiện Công văn số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đến các Sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh. Qua theo dõi, đánh giá chung, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã vận hành, khai thác khá tốt hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác chuyên môn, kết xuất số liệu phục vụ kịp thời cho báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng còn một số bất cập, hạn chế nhất định, ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản góp ý để đơn vị tham mưu triển khai phần mềm nghiên cứu, chỉnh sữa, hoàn thiện. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1682/UBND-TD ngày 02/10/2020 góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ sở dữ liệu khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo việc khai thác, sử dụng hiệu quả, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, làm đầu mối phôi hợp Trường Cán bộ Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ hăng năm mở các lớp đào tạo, bôi dưỡng cho lực lượng các bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Ngành Thanh tra chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng, có kỹ năng và phương pháp thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua 05 năm đã cử 172 công chức tham dự các lớp nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp. Xét chuyển ngạch và bổ nhiệm 57 Thanh tra viên, 10 Thanh tra viên chính; Bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính cho 25 công chức đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018 do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính cho cán bộ, công chức thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh Tây Nam Bộ (An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau) có 109 lượt người tham dự. Hàng năm, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức các lóp trao đổi kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra về lĩnh vực tài chính, xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, qua 05 năm thực hiện đã tổ chức được 12 cuộc với hơn 960 lượt người tham dự.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh cũng còn một vài tồn tại, hạn chế nhất định: một số nơi đôi lúc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, trung ương có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa sát; việc phân loại, xử lý đơn một số nơi thực hiện chưa đúng hướng dẫn, xử lý đơn còn chậm so với quy định; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo một số nơi chưa cao, công dân tiếp khiếu về trên còn nhiều; công tác tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật có nơi chưa nghiêm túc; iệc sử dụng, cập nhật Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo một số nơi chưa kịp thời. Những tồn tại, hạn chế nêu trên, xuất phát từ các nguyên nhân sau: Một số ít công chức mặc dù đã qua đào tạo, bồi dưỡng, được trang bị các kỹ năng nhận diện, xử lý các loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhưng nhìn chung vẫn còn yếu. Việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác cũng ảnh hưởng khá lớn đến đội ngũ tham mưu xử lý đơn. Một số nơi người đứng đầu chưa chú trọng công tác tổ chức triển khai quyết định giải quyết khiếu nại, còn khoán trắng cho cấp dưới thực hiện nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc. Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo đang trong giai đoạn hoàn thiện, việc sử dụng các tính năng của phần mềm chưa thật sự nhuần nhuyễn, đôi lúc gặp khó khăn nên việc cập nhật từng lúc chưa kịp thời.

Đổ đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác tiếp côn dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã kiến nghị các cơ quan thẩm quyền ở trung ương một so nội dung sau: tiếp tục hoàn thiện mô hình Ban Tiếp công dân theo định hướng Luật Thanh tra sửa đổi để thống nhất về cơ cấu, tổ chức, biên chế tạo điều kiện đê đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân an tâm công tác; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân năm 2013, theo hướng nên quy định Ban Tiếp công dân cấp huyện đảm nhiệm việc tiếp công dân thường xuyên và là đầu mối tiếp nhận, xử lý đơn của ủy ban nhân dân và các phòng chuyên môn của ủy ban nhân dân câp huyện; đông thời quy định cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bố trí công chức phối hợp tiếp công dân cùng Ban Tiêp công dân câp huyện trong trường hợp công dân khiêu nại, tô cáo kiên nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình. Đối với việc tiếp công dân ở cấp xã cần bố trí 01 công chức làm công tác tiếp công dân chuyên trách.

Văn Trang
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 1 929
  • Tất cả: 246863
Cơ quan chủ quản: BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Địa Chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện Thoại: 0299.3623.333. Email: Btcdtst@gmail.com

Ghi Rõ Nguồn Trụ Sở Tiếp Công Dân Tỉnh Sóc Trăng Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.